loading

Artikel wordt in uw vergelijkingslijst geplaatst ...

Artikel wordt van uw vergelijkingslijst verwijderd ...

Uw vergelijkingslijst wordt geleegd ...

Er is een fout opgetreden

Probeer het nog een keer. Mocht zich nog weer een probleem voordoen, wendt u zich dan aan onze support.

Laatst bekeken (0)

U heeft tot nu toe geen artikel(en) bekeken.
Winkelwagen (0 Art.)
Momenteel heeft u geen artikelen in uw winkelwagen

Subtotaal:0,00 €

 • NEW
 • EOL
 • SALE
 • OP.
 • PRIJS
Productoverzichten

Verkoop

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

ENO telecom GmbH vat de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig op. We behandelen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften (Algemene Verordening Gegevensbescherming EU [EU-AVG]) en de Duitse wet op de bescherming van gegevens in zijn huidige versie [BDSG-neu] alsook deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is doorgaans zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een feilloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Begripsbepalingen

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke personen (vervolgens "betrokken persoon"). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toekenning van een identificatiekenmerk, zoals een naam, een identificatienummer, plaatsgegevens, een online identificatie of één of meerdere bijzondere kenmerken die een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.

b) betrokken persoon

Een betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.

c) Verwerking

Verwerking is elk, met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen, uitgevoerde procedure of elke processtap in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren, de organisatie, het ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, het uitlezen, opvragen, gebruik, de openbaarmaking door overhandiging, verspreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling, het vergelijken of de koppeling, de beperking, het wissen of vernietigen.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten inzake werkprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waardoor de persoonsgegevens, zonder het toevoegen van bijkomende informatie, niet meer aan een specifieke betrokken persoon toegewezen kunnen worden, voor zover deze bijkomende informatie apart bewaard wordt en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Als de doelen en middelen van deze verwerking bepaald zijn door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke resp. kunnen de bepaalde criteria van zijn benoeming volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten voorzien worden.

h) Opdrachtverwerker

Een opdrachtverwerker is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst aan wie persoonsgegevens bekend worden gemaakt, onafhankelijk of het om een derde gaat of niet. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere dienst buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke, door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en onmiskenbaar gegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een op een andere manier eenduidig bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon te kennen geeft dat hij met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens akkoord gaat.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype / browserversien
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • Hostnaam / IP-adres van de computer die toegang krijgt
 • Tijdstip van de serveraanvraag

Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegestane recht om de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te vragen of er hem betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Als een betrokken persoon van dit bevestigingsrecht gebruik wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

b) Recht op inlichting

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht dat hij te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis inlichting over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze inlichting kan ontvangen. Verder heeft de Europese richtlijn- en verordeningsgever aan de betrokken persoon inlichtingen over de volgende informatie toegestaan:

 • de verwerkingsdoelen
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend gemaakt worden, vooral betreffende ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van de hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een bezwaar tegen deze verwerking
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende instantie
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon werden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces, inclusief profilering volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - tenminste in deze gevallen - duidelijke informatie over de betrokken logica alsook de reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder heeft de betrokken persoon het recht op inlichting of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon overigens het recht om inlichting over de geschikte garanties in verband met de doorgave te ontvangen.

Als een betrokken persoon van dit inlichtingenrecht gebruik wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

c) Recht op correctie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht om onmiddellijke correctie van de hem betreffende, onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betrokken persoon het recht om, met inachtneming van de doelen van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring - te vragen.

Als een betrokken persoon van dit correctierecht gebruik wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

d) Recht op wissen (Recht om vergeten te worden)

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht om aan de verantwoordelijke te vragen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, voor zover één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens werden voor dergelijke doelen verzameld of op een andere wijze verwerkt waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betrokken persoon trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG gebaseerd was en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokken persoon tekent volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire, legitieme redenen voor de verwerking of de betrokken persoon tekent volgens art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, vereist.
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover één van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokken persoon het wissen van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, wil vragen, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. We zorgen ervoor dat de vraag om te wissen onmiddellijk wordt nagekomen.

Als de persoonsgegevens door ons openbaar werden gemaakt en als ons bedrijf als verantwoordelijke volgens art. 17 lid 1 AVG verplicht is tot wissen van de persoonsgegevens, treffen we met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere, voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokken persoon van deze andere voor de verwerking verantwoordelijken het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reduplicaties van deze persoonsgegevens heeft gevraagd, voor zover de verwerking niet vereist is. We zullen in individuele gevallen het nodige doen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever gegarandeerde recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te vragen als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist en wel voor een duur die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon weigert het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig, de betrokken persoon heeft ze echter nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokken persoon heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke primeren tegenover de legitieme redenen van de betrokken persoon.

Voor zover één van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is en een betrokken persoon de beperking van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, wil vragen, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. We zullen voor de beperking van de verwerking zorgen.

f) Recht op gegevensoverdracht

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende macht gegarandeerde recht om de hem betreffende persoonsgegevens die de door de betrokken persoon aan een verantwoordelijke ter beschikking worden gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en een machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft bovendien het recht om gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, door te geven voor zover de verwerking op de toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 punt b AVG gebaseerd is en de verwerking met de hulp van geautomatiseerde procedures verloopt, voor zover de verwerking niet voor het waarnemen van een opdracht vereist is die van openbaar belang is of in uitoefening van openbare macht verloopt die aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

Verder heeft de betrokken persoon bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct van een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch realiseerbaar is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen beperkt worden.

g) Recht op het aantekenen van bezwaar

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende macht gegarandeerde recht om om redenen die ontstaan door zijn bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG plaats vindt, bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een profilering die op deze bepalingen gebaseerd is.

In het geval van een bezwaar verwerken wij geen persoonsgegevens meer, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of verwerking met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als we persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van directe marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit in verband staat met dergelijke directe marketing. Als de betrokken persoon bezwaar bij ons aantekent tegen directe marketing, zullen we de persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om om redenen die ontstaan door zijn bijzondere situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die bij ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG worden verzameld, tenzij een dergelijke verwerking vereist is voor het vervullen van een opdracht van openbaar belang.

Voor het uitoefenen van het recht op het aantekenen van bezwaar kan de betrokken persoon zich direct tot ons wenden. De betrokken persoon is verder ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EU, zijn recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen waarbij technische specificaties gebruikt worden.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Eenieder die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijn- en wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen inhoudt of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijk beïnvloedt; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing voor het afsluiten of het vervullen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke vereist is of met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon wordt genomen, treffen we passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook de legitieme belangen van de betrokken persoon te garanderen, waaronder tenminste het recht om de tussenkomst van een persoon te verkrijgen door de verantwoordelijke, betreffende de verklaring van het eigen standpunt en het betwisten van het besluit.

Als de betrokken persoon deze rechten in verband met geautomatiseerde beslissingen geldend wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie gegarandeerde recht om een toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Als de betrokken persoon zijn recht op intrekking van een toestemming geldend wil maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

Cookies

De internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "session-cookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven in uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het aanvaarden van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt het product Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het registreren, bewerken en gebruik van geautomatiseerd verzamelde gegevens door Google Inc, diens vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html.

Aanmelding nieuwsbrief

ENO telecom GmbH informeert zijn klanten en zakelijke partners door middel van een nieuwsbrief regelmatig over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betrokken persoon in beginsel alleen ontvangen worden als

 • (1) de betrokken persoon over een geldig e-mailadres beschikt en
 • (2) de betrokken persoon zich voor het versturen van de nieuwsbrief inschrijft.

Het e-mailadres dat voor de eerste keer door een betrokken persoon wordt ingevoerd voor de nieuwsbrief, wordt om juridische redenen eerst een bevestigingsmail in de double-opt-out-procedure toegestuurd. Deze bevestigingsmail dient als controle of de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon het ontvangen van de nieuwsbrief heeft toegestaan.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) toegekende IP-adres van het door de betrokken persoon op het moment van de aanmelding gebruikte computersysteem alsook de datum en het tijdstip van de aanmelding op. Het verzamelen van deze gegevens is vereist om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en dient dus als juridische verzekering van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De in het kader van een aanmelding bij de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt. Verder kunnen abonnees van de nieuwsbrief via e-mail geïnformeerd worden, voor zover dit voor de exploitatie van de nieuwsbriefdienst of een registratie hieromtrent vereist is, zoals dit in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen van de technische omstandigheden het geval kan zijn. Gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement van onze nieuwsbrief kan door de betrokken persoon te allen tijde worden opgezegd. De toestemming tot opslag van persoonsgegevens die de betrokken persoon ons voor het versturen van de nieuwsbrief heeft verleend, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Verder bestaat de mogelijkheid om zich te allen tijde ook direct op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke voor het versturen van de nieuwsbrief af te melden of dit op een andere wijze aan de voor de verwerking verantwoordelijke mee te delen.

Rechtsgrond van de verwerking

Art. 6 lid 1 punt a AVG is voor ons bedrijf de rechtsgrond voor verwerkingsprocessen, waar we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens voor het voldoen aan een overeenkomst vereist is, waarbij de betrokken persoon de contractuele partij is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocessen het geval is die voor een levering van goederen of het leveren van een andere prestatie of tegenprestatie noodzakelijk is, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist wordt, zoals bij het vervullen van belastingplichten, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 punt c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist worden om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te kunnen beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en daarom zijn naam, zijn leeftijd, zijn ziekenfondsgegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of overige derde moet worden doorgegeven. Dan is de verwerking op art. 6 lid 1 punt d AVG gebaseerd. Ten slotte kunnen verwerkingsprocedures gebaseerd zijn op art 6 lid 1 punt f AVG. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocedures gebaseerd die onder geen van de bovenstaande rechtsgronden vallen als de verwerking voor het garanderen van het legitieme belang van ons bedrijf of van een derde vereist is, voor zover de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet domineren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons in het bijzonder toestaan omdat ze door de Europese wetgever speciaal vermeld werden. In dat verband was deze van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-AVG).

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier, met inbegrip van de door u vermelde contactgegevens voor verwerking van de aanvraag en in het geval van aanvullende vragen, bij ons opgeslagen.

Weigering reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactgegevens voor het afdrukken van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal, wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich het uitdrukkelijke recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Creditreform Compliance Services GmbH

Hellersbergstr. 11

D - 41460 Neuss

Tel.: + 49 (0) 21 31 - 109 1089

Mail: datenschutz@eno.de